Harmonogram wywozu odpadów w roku 2021

Harmonogram wywozu odpadów w roku 2021 dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska.

 

 

Kolejna podwyżka opłat za wywóz śmieci.

 

Od 1 stycznia 2021 roku w Gminie Kalwaria Zebrzydowska będą obowiązywać nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe stawki:

Nieruchomości zamieszkałe:

22,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość,
88,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość – jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

2. Dla domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – za rok, bez względu na długość okresu korzystania
z nieruchomości:
150,00 zł ryczałtowa roczna stawka opłaty,
300,00 zł ryczałtowa roczna stawka opłaty podwyższonej.

3. W przypadku gdy na nieruchomości znajduje się kompostownik, w którym kompostowane są bioodpady stanowiące odpady komunalne, właścicielowi nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi przysługuje zwolnienie w wysokości 5,00 zł miesięcznie od nieruchomości.

Nieruchomości niezamieszkałe:

1. Nieruchomości niezamieszkałe na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stawka opłaty za każdy worek wynosi:

1) o pojemności 120 l – 15,00 zł,
2) o pojemności 240 l – 30,00 zł,
3) o pojemności 1100 l – 137,50 zł,
4) o pojemności 7000 l – 875,00 zł.

1a. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny: stawka opłaty wynosi:

1) o pojemności 120 l – 60,00 zł,
2) o pojemności 240 l – 120,00 zł,
3) o pojemności 1100 l – 550,00 zł,
4) o pojemności 7000 l – 3 500,00 zł.

/http://www.kalwaria-zebrzydowska.pl/

 

 

 

Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej wznawia pracę

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 878) z dniem 1 czerwca 2020 r. w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej przywraca się możliwość wejścia do Urzędu interesantów załatwiających sprawy urzędowe.

Obsługa mieszkańców odbywać się będzie z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi.

Mieszkańcy, którzy przyjdą do Urzędu zobowiązani są nosić maseczki ochronne zasłaniające usta i nos, zdezynfekować dłonie przy drzwiach wejściowych oraz zachować odległości co najmniej 2 metrów od drugiej osoby.

 

Jeżeli nie jest konieczna osobista wizyta w Urzędzie, prosimy o załatwianie wszelkich spraw za pomocą poczty elektronicznej lub telefonu.

 

Obsługa bezpośrednia jest możliwa po wcześniejszej rejestracji telefonicznej pod podanymi poniżej numerami telefonów. Jeśli to możliwe, prosimy  o wcześniejszy kontakt telefoniczny z odpowiednim referatem i uzgodnienie terminu wizyty. Usprawni to załatwienie sprawy oraz zapewni Państwa bezpieczny pobyt w Urzędzie.

Po telefonicznym zarejestrowaniu należy przyjść o wyznaczonej godzinie przyjęcia. Niestawienie się na wizytę o ustalonej godzinie powoduje jej anulowanie  i konieczność ponownego ustalenia nowego terminu.

Zakres usług, w których będzie można osobiście załatwić sprawę to między innymi:

 

Zakres usług

Nr telefonu

w zakresie rejestracji pojazdów,  w zakresie praw jazdy

33/8766-703

naliczanie i przyjmowanie podatków i opłat

33/8766-098, 33/8766-634, 33/8766-134

rejestracja stanu cywilnego

33/8766-382,

ewidencja ludności i dowodów osobistych

33/8766-382

w zakresie gospodarki komunalnej

33/8766-004, 33/4721-012

sprawy z zakresu ustalenia opłat planistycznych,

nadawanie numerów porządkowych budynków,

sprawy z zakresu planowania przestrzennego

33/8766-397, 33/8766-003

infrastruktura telekomunikacyjna
w pasie drogowym drogi publicznej

33/4721-010, 33/8766-004, 33/4721-012

punkt kasowy Banku Spółdzielczego

33/8744-606

W dalszym ciągu przed wejściem do Urzędu udostępniona jest skrzynka podawcza, do której można składać pisemne sprawy mieszkańców. Prosimy aby do każdego pisma dołączyć dane kontaktowe (np. nr telefonu, adres e-mail) w celu ułatwienia kontaktu.

Zobacz - Przewodnik Interesanta

 /kalwaria-zebrzydowska.pl/

 

 

Wednesday the 12th.
Copyright

©

Template © Joomla Template