Debata o stanie Gminy Kalwaria Zebrzydowska

 

Burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej przedkłada raport o stanie Gminy Kalwaria Zebrzydowska i zaprasza do debaty.
W debacie nad raportem mogą zabierać głos mieszkańcy gminy Kalwaria Zebrzydowska. 
 
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób do dnia 24 czerwca 2019 r. do godziny 17.00 w Biurze Rady Miejskiej (pokój nr 17, II piętro).
 
 
kalwaria-zebrzydowska.pl
 
 

Informacja o sposobie zgłaszania szkód łowieckich

 

Szkody łowieckie z terenów Leńcz , Zarzyc Małych , Zarzyc Wielkich , Podolan  (i pozostałych ujętych w poniższym piśmie)- obwód łowiecki nr.121- zgłaszamy w formie papierowej wg zamieszczonego wzoru.

 

Wzór - do pobrania

 

 

Informacje dotyczące szkód powodziowych

 

Poszkodowanych mieszkańców Gminy prosimy o składanie udokumentowanych wniosków z poniesionych strat lub uszkodzeń do Sekretariatu Urzędu Miasta.
 
Jednocześnie osobom mające działki graniczące z rzeką Cedron i którym w wyniku powodzi została zabrana część terenu mogą występować do Starostwa Powiatowego w Wadowicach w celu odpisu gruntu zabranego przez rzekę Cedron .
 
Należy podać nr.działki , dane właściciela , oraz - w miarę możliwości materiały foto.
 
 

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska

 

Zgodnie z art. 11 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia wniosku do projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska.
 
Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lipca 2019 r. własnoręcznie podpisane, z podaniem imienia, nazwiska oraz adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu wraz z oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy.
 
Wnioski można wnosić:
 
- na piśmie w Urzędzie Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej (adres: ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska);
- drogą pocztową (adres: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Mickiewicza 7, 34- 130 Kalwaria Zebrzydowska);
- drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 11 pkt. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 
Kontakt w sprawie planu:
Referat Rolnictwa, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego
tel. 33 8766 397
 
 
 
 
 

Harmonogram dyżurów Sołtysa w Leńczach

 

 Wszelkiego rodzaju spostrzeżenia, sugestie, uwagi i problemy proszę kierować bezpośrednio do sołtysa lub przedstawicieli Rady Sołeckiej.

 

Thursday the 13th.
Copyright

©

Template © Joomla Template